00381 (0)28 535 302 info@diakoniekosova.org

SKS Trier
BIC: TRISDE55XXX
IBAN: DE36 5855
0130 0090 9136 58

Keyword: KOSOVO